Ważność Twojej licencji wygasła. Prosimy o kontakt z Meteoryt.pl
Kwestionariusz członkowski


Kwestionariusz uczestnika projektu
„e-rzemiosło”


 
Instrukcja wypełniania kwestionariusza.
 

UWAGA:

Prawidłowość dokonanej rejestracji potwierdzana jest mailem zatytułowanym:
Rejestracja uczestnika projektu E-rzemiosło, przesyłanym na podany w Kwestionariuszu adres mailowy uczestnika

– przy czym w przypadku wysokiego poziomu zabezpieczeń operatora mail może zostać przekierowany do spamu.
Brak takiego potwierdzenia, oznaczający błędną lub nieskuteczną rejestrację, oraz wszelkie inne problemy związane
z wypełnieniem Kwestionariusza, proszę zgłaszać mailowo na adres:

biuro@e-rzemioslo.eu lub telefonicznie: tel. 691-959-333.

 
Wypełnij kwestionariusz starannie, sprawdzając przed przejściem do następnego pola, poprawność wcześniejszego wpisu.
Jeśli jakieś dane Ciebie nie dotyczą, nie wypełniaj tego pola. Na przykład, jeśli nie posiadasz telefonu stacjonarnego lub strony internetowej pozostaw pole puste.
Członkiem grupy „e-rzemiosło” może zostać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej przedsiębiorstwa *.  Członkami grupy „e-rzemiosło” mogą zostać także, członkowie rodziny przedsiębiorcy oraz pracownicy ** zatrudnieni w jego przedsiębiorstwie wraz z członkami swoich rodzin. 
 
* Przez przedsiębiorców należy rozumieć:
- Właścicieli firm niebędących osobami prawnymi, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;
- Członków spółek niebędących osobami prawnymi, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;
- Członków zarządów przedsiębiorstw i spółek kapitałowych będących osobami prawnymi, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
- Członków zarządów stowarzyszeń i fundacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
- Rolników indywidualnych i członków zarządów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
 
** Przez pracowników należy rozumieć:
wszystkie osoby pracujące w przedsiębiorstwie, niezależnie od formy zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia, osoby pracujące w gospodarstwach rolnych i Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych oraz członków stowarzyszeń i fundacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Części kwestionariusza zatytułowane:  „Dane przedsiębiorstwa”, „Adres przedsiębiorstwa” i „Branża przedsiębiorstwa” wypełniają wyłącznie przedsiębiorcy. Dla osób o „Statusie uczestnika” innym niż „przedsiębiorca”, pola te znikną.
Członkowie stowarzyszeń (lub fundacji) oraz członkowie ich rodzin, w polu „Pełna nazwa firmy”, wpisują nazwę stowarzyszenia (lub fundacji).
 

 

 

Dane osobowe uczestnika projektu „e-rzemiosło”
Imię:
Nazwisko
Pesel:
E-mail:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Adres uczestnika projektu „e-rzemiosło”
Kraj:
Województwo
Powiat:
Gmina:
Miejscowość
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica
Nr budynku / mieszkania:
Status uczestnika projektu „e-rzemiosło”
Dane przedsiębiorstwa
Pełna nazwa firmy:
Liczba zatrudnionych:
Nr KRS lub nr w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej:
NIP:
Strona internetowa:
Adres przedsiębiorstwa
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica
Nr budynku / mieszkania:
Branża przedsiębiorstwa
Ankieta
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany działaniami politycznymi na rzecz małych i średnich firm, w tym także na rzecz rolników? Proszę wybrać właściwą kategorię:
Akceptacja
Wszystkie dane, z całego formularza, są przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 roku o ochronie danych osobowych i zgodnie z wymaganiami GIODO. (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
* Zapoznałam/em się z warunkami i aprobuję uczestnictwo.
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową.


Copyright © 2019 Meteoryt